Privacy

In het algemeen geldt dat u de website Richtlijn Steigers op het internet kunt bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent en zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken.

Er zijn echter situaties waarin wij gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld om een bestelling te verwerken, om met u te corresponderen of om u een abonnement te kunnen leveren. We kunnen deze gegevens aanvullen om een bepaalde transactie te voltooien of om betere service te kunnen verlenen.

Tevens kunnen wij deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Wanneer wij gegevens van u ontvangen, kunt u ons melden dat u niet wilt dat die gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. We zullen die wens dan respecteren.

Misbruik
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of (een poging tot) oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of gebruikersaccounts voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Tevens kunnen wij besluiten aangifte te doen bij de politie. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden. Richtlijn Steigers stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Privacy