Richtlijn Steigers opgenomen in Arbocatalogus Bouw & Infra

Gijs Buijs (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland KOMAT) hebben uit handen van Alexander Kreulen van Volandis de officiële bekendmaking ontvangen dat de Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi was opgenomen, krijgt deze nu met de opname in de Arbocatalogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet. De opname is bovenal de kroon op een proces en gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de veiligheid van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

Update Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers is weer geüpdatet. Naast een kleine redactionele aanpassing in paragraaf 5.1.4 (schouderbescherming) is met name paragraaf 2.2. over ‘Configuraties en moeilijkheidsgraden van steigers’ aangepast. Deze paragraaf heeft een belangrijke relatie met hoofdstuk 7 over de scholingsstructuur voor de steigerbouw. In de vernieuwde paragraaf 2.2. is de samenhang tussen beide verder verduidelijkt. Er is overzichtelijk weergegeven welke fases een steigerconfiguratie doorloopt voordat deze in gebruik kan worden genomen en welke functies bevoegd zijn om de verschillende fases te kunnen uitvoeren en verantwoorden.

De Richtlijn Steigers is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers rekening moet worden gehouden.

De Richtlijn Steigers is als digitale richtlijn te vinden op www.richtlijnsteigers.nl. Hier kunnen eventueel ook printexemplaren van de richtlijn worden besteld.

Nieuwe update Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers is geüpdatet. Met de update zijn de website en de geprinte versie op een aantal punten vernieuwd. Een van de vernieuwingen betreft de scholingsstructuur voor de steigerbouw die nu integraal in de richtlijn is opgenomen en waarin de definitieve functies zijn opgenomen en is aangegeven welke functieniveaus zijn vereist voor het  monteren en overdragen van steigers, alsmede voor inspectie en toezicht. Onderdeel van dit hoofdstuk is ook een categorie-indeling volgens moeilijkheidsgraad.

In de nieuwste versie van de Richtlijn Steigers is nu ook het begrip ruimtesteiger of vrijstaande steiger geïntroduceerd, een steiger met meerdere staanderrijen in dwars- en langsrichting waarmee een groot werkoppervlak kan worden gecreëerd. De steiger ontleent zijn stijfheid aan diagonalen die in principe in alle staanderrijen zijn aangebracht. De ruimtesteiger wordt zowel vrijstaand als verankerd toegepast. Deze uitvoering komt men vaak tegen in de industrie.

Voor de vrijstaande steiger werd een nieuw en overzichtelijk figuur opgenomen, waarin de verhouding tussen hoogte en de breedte gerelateerd wordt aan de lokaal optredende horizontale belasting als gevolg van onder meer windbelasting, transportbelasting, scheefstand, e.d.

Ook de praktische invulling van de ruimte tussen gevel en steiger werd verduidelijkt waarbij nu tijdens uitvoering van werkzaamheden en onder strikte voorwaarden de afstand plaatselijk tijdelijk groter mag zijn dan 0,30 m.

Het hoofdstuk 5.1.1. over collectieve beveiligingen werd voorzien van een duidelijk geïllustreerd stappenplan voor het werken mét en zonder voorloopleuningen. Verder bevat de update een korte aanvulling op de uittrekwaarden van verankeringen, de uitvoering van werkvloeren en de standaarduitrusting van de monteur.

Prints van de nieuwste versie van de richtlijn kunnen via de website worden besteld.
 
Aangepast, aangevuld en toegevoegd zijn onder meer: Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.4 Steigerbouwvormen
 • Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.6 Standaardconfiguraties RS: toelaatbare staanderafstanden
 • Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.7 Uitvoering van werkvloeren
 • Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.10 Vrijstaande steigers en alternatieven
 • Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1 Houten steigerdelen
 • Hoofdstuk 4, paragraaf 4.6.1 Vangvoorzieningen
 • Hoofdstuk 4, paragraaf 4.7 Afstand steigervloer tot gevel/object
 • Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.1 Collectieve beveiliging
 • Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.4 Standaarduitrusting van monteur
 • Hoofdstuk 7 Scholingsstructuur steigerbouw
 • Hoofdstuk 8 Termen en definities
 • Hoofdstuk 10 Nuttige adressen

2 november 2017

 

Richtlijn Steigers per 1 juli 2016 gratis

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de websites van de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies gratis toegankelijk. Op 9 juni ondertekenden Gijs Buijs van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Teus de Wit van Bouwend Nederland hiervoor een convenant.

De Richtlijn Steigers werd in 2008 geïntroduceerd en werd in 2015 gevolgd door de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Initiatiefnemers voor beide richtlijnen zijn de Kontaktgroep Materieel (Komat) van Bouwend Nederland en de secties Steigerbedrijven respectievelijk Betonbekistingbedrijven van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven. Met de richtlijnen hebben beide partijen de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijnen geven steeds de stand van de wetenschap weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren.

Tot nu toe was de toegang tot de websites gebonden aan een abonnementsysteem. Om de veiligheid in de branche verder te verhogen en voor alle marktpartijen een gelijkwaardig uitgangspunt te bieden, is besloten om de websites gratis te maken. Naast de websites zullen wel gedrukte versies van de richtlijnen blijven bestaan. Deze zijn tegen een vergoeding via de websites te bestellen.

De websites blijven bereikbaar via de webadressen www.richtlijnsteigers.nl en www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.

01-07-2016

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Nieuws