6.3 Periodieke inspecties

Het veilig en goed opbouwen van een steiger is belangrijk, maar dat geldt ook voor het in goede en veilige staat houden ervan. Omdat periodieke inspecties momentopnames zijn, moet iedere gebruiker van de steiger continu aandacht besteden aan de veiligheid ervan. In de praktijk zijn periodieke inspecties aan de hand van een checklist mogelijk. Figuur 6.3 geeft aan hoe zo’n formulier er uit ziet. Eventueel kan aan de hand van een RI&E de inspectiefrequentie per project worden bepaald. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van periodieke inspecties ligt bij de opdrachtgever/gebruiker.

Voor alle duidelijkheid, het is absoluut verboden om aanpassingen te doen aan in gebruik zijnde goedgekeurde steigers, tenzij dit gebeurt door daartoe bevoegde personen. Het is mogelijk dat met de gebruiker vooraf duidelijk is afgesproken welke onderdelen mogen worden gewijzigd, tijdelijk weggenomen of verplaatst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het meenemen van metselplatforms (bijv. metselboy). Dit moet dan in de opdracht zijn vastgelegd. Zie ook paragraaf 6.1 “Afspraken met gebruikers”.

Frequentie van inspecties
Op de volgende momenten moet een steiger worden geïnspecteerd:

  • Bij oplevering; de procedure is beschreven in paragraaf 5.4. “Opleveringprocedure”
  • Vervolgens in de bouwsector in de regel minimaal elke 2 weken; 
  • Voor de industriesector en in het algemeen in situaties waar aan of rond de steiger geen veranderingen worden aangebracht,  mag  het maximale interval tussen twee inspecties 3 maanden zijn. 
  • Na iedere aanpassing van de steiger;
  • Na wijziging van de omgevingsfactoren, bijvoorbeeld een ontgraving nabij de staandervoeten of wateronttrekking door bemaling van de bouwput;
  • Na een gebeurtenis, weersomstandigheid en in elke andere situatie, waarbij redelijkerwijs  kan worden aangenomen dat die heeft geleid tot aantasting van de veiligheid van de constructie of van de omstandigheden rond de steiger, bijvoorbeeld een aanrijding, ontploffing, brand of beving;
  • Na een windkracht groter dan 8 Beaufort (vanaf 20,8 m/s) voor die steigers die zijn getroffen door de wind.

De resultaten van de inspectie worden vastgelegd op de genoemde checklist (zie figuur 6.3) en bij gebruik van een steigerkaart eventueel op de steigerkaart/scafftag, zodat desgewenst kan worden aangetoond dat de inspecties daadwerkelijk hebben plaats gehad. Tekortkomingen moeten vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk worden verholpen.

Tijdens het herstellen van eventuele tekorten en het doen van aanpassingen, zoals her- of verplaatsen van leuningen, vloerdelen enz. is het betreffende deel van de steiger verboden terrein voor steigergebruikers. Dit moet duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door het gedeelte af te zetten met lint en het aan te geven via steigerkaarten/scafftags. Bij het betreden van een steiger moeten de gebruikers zich ervan overtuigen dat de steiger veilig is en dat er geen sprake is van afzettingen en/of rode scaftags.

Is de steiger ogenschijnlijk weer gereed voor gebruik dan moet de opleveringsprocedure weer worden gevolgd (zie paragraaf 5.4). Gaat het om aanpassing in de categorie steigers van de hoogste moeilijkheidsgraad (zie figuur 2.3.2),  dan moet daarbij worden teruggekoppeld naar de constructeur.
 

CHECKLIST VOOR PERIODIEKE INSPECTIE (VOORBEELD)

Opdrachtgever : .................................... Project : ....................................
Naam toezichthouder steigergebruik : ........................ Projectonderdeel : ....................................

 

Controlepunten

 

Ja

 

Nee

 

Opmerking

 

1.

Staan de staanders op spindels of voetplaten en onderslagen om de druk goed te verdelen?

 

 

 

2.

Is de opgang goed begaanbaar en beveiligd?

 

 

 

3.

Staan de ladders onder de juiste hoek en zijn ze van goede lengte (1 m boven de vloer)?

 

 

 

4.

Is de toegang tot de werkvloer voorzien van een klaphekje?

 

 

 

5.

Is de steigervloer overal dicht?

 

 

 

6.

Zijn alle leuningen aanwezig?

 

 

 

7.

Zijn alle kantplanken aanwezig?

 

 

 

8.

Zijn alle diagonalen aanwezig?

 

 

 

9.

Zijn alle verankeringen aanwezig?(volgens het verankeringpatroon)

 

 

 

10.

Is de steiger met maximaal de toegestane belasting belast?

Klasse 2: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2) – Klasse 4: 3 kN/m2 (300 kg/m2)

 

 

 

11.

Is de ondergrond voldoende draagkrachtig?

 

 

 

12.

Is de steiger gevrijwaard van graafwerkzaamheden er onder of in de directe nabijheid?

 

 

 

13.

Is er bij elke opgang een steigerlabel aangebracht met de benodigde informatie over de steiger?

 

 

 

14.

Is het overtollig materiaal en afval opgeruimd?

 

 

 

15.

Is de werkvloer vrij van obstakels?

 

 

 

16.

Zijn de liftopstelplaatsen ingericht volgens tekening?

 

 

 

 

Opmerkingen / aktiepunten

 

 

Kopie aan:

 

 

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

Inspectie uitgevoerd door

 

Naam : ......................................

Functie : ...................................... Datum vorige inspectie : ..........................

Paraaf : ......................................  Datum : .............................................

 

 

Gezien door uitvoerder:

 

.............................

.............................

Figuur 6.3 Voorbeeld Checklist voor periodieke inspecties

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 6. Gebruik 6.3 Periodieke inspecties