5.4 Opleveringsprocedure

Zodra een steiger gereed is, wordt hij opgeleverd aan de opdrachtgever. Het kan ook gaan om een vooraf afgesproken deel van een steiger. De oplevering gebeurt door middel van een checklist.
In deze paragraaf is een voorbeeld opgenomen (figuur 5.4). Deze checklist kan desgewenst per bedrijf of opdrachtgever worden aangevuld, maar de in het voorbeeld genoemde aandachtspunten moeten altijd worden beoordeeld. Dus meer mag, maar minder niet. Het uitvoeren van periodieke inspecties wordt beschreven in paragraaf 6.3. 

5.4.1 Functieniveau

Het vereiste functieniveau van de persoon die de opleveringscontrole uitvoert is afhankelijk van de aard van de steiger, zie figuur 5.4.1¹. In hoofdstuk 7 “Functies, kerntaken en eindtermen” wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende deskundigheidsniveaus.

Steigerbouwbedrijf
Functieniveau Monteren Overdragen

Hulpmonteur

Monteur

Standaard configuratie

 

1e Monteur
 

Voorman

Alle steigers

Standaard configuratie

Alle steigers

Figuur 5.4.1¹ Vereiste functieniveaus bij opleveringscontroles

 

5.4.2 Steigerkaart/scafftag

Na controle en goedkeuring wordt de steiger overgedragen aan de afnemer van de steiger, de opdrachtgever dan wel de gebruiker. Dat kan gebeuren door middel van een steigerkaartprocedure, in de industrie scafftagprocedure genoemd. Het systeem bestaat uit een scafftaghouder waarin een scafftag wordt geschoven of bevestigd. Beide moeten weerbestendig zijn.

Zo lang de steiger in opbouw is moet dit duidelijk op de scafftaghouder te zien zijn. Bijvoorbeeld met de tekst “Niet betreden, steigerwerkzaamheden in uitvoering”. De scafftag (steigerkaart) ontbreekt dan. De scafftaghouder moet goed zichtbaar zijn, bevestigd aan de ladder of op een plek onmiddellijk naast de ladderopgang. Breng in geval van meerdere ladderopgangen overal een scafftag aan. Een voorbeeld van een eenvoudige versie is weergegeven in figuur 5.4.21 en 5.4.22.

Figuur 5.4.21 Steigerkaarthouder, zichtbaar tijdens steigerbouwwerkzaamheden
 
Figuur 5.4.22 Steigerkaart (ingevuld) in de kaarthouder, zodra steiger opgeleverd is

Een scafftag/steigerkaart moet de volgende informatie bevatten:
 • de locatie van de betreffende steiger (of gedeelte van de steiger)
 • de naam van de opdrachtgever (met desgewenst een referentienummer, opdrachtnummer, identificatienummer)
 • de naam, paraaf en geboortedatum of nummer van de VCA-registratie (centraal diplomaregister) van de persoon die de steiger heeft gecontroleerd
 • eventuele gebruiksaspecten of -beperkingen, zoals vloerbelasting, meerdere vloeren belast, enz.
 • data van vervolgkeuringen/inspecties van de steiger met naam, geboortedatum of registratienummer en paraafmogelijkheid
 • eventueel de paraaf van de opdrachtgever.

Wijken steigers of steigervoorzieningen af, dan zijn soms extra veiligheidsvoorzieningen nodig. De scafftag moet dit dan duidelijk maken voor de gebruiker, door een gele scafftag toe te passen.Aan de volgende voorwaarden moet dan worden voldaan:

 • de desbetreffende zone is aangegeven door een ‘harde’ afzetting, bijvoorbeeld steigerpijpen
 • de zone wordt zo klein mogelijk gehouden
 • aan alle betreedbare zijden van de steiger is een gele scafftag zichtbaar
 • op de gele scafftag(s) staat welke aanpassing is uitgevoerd
 • de steigerbouwer registreert dat er een gele zone is en controleert die dagelijks
 • er wordt gestreefd naar een gele zone voor zo kort mogelijke tijd, bijvoorbeeld< 24 uur
 • de gele zone wordt opgeleverd volgens de normale procedure; hetzelfde geldt na herstel
 • aanvullende eisen, bijvoorbeeld het gebruik van PBM,  kunnen gesteld worden aan het betredenvan de desbetreffende zone.
   

5.4.3 Deeloplevering

Het komt regelmatig voor dat slechts een deel van een in opbouw zijnde steiger wordt opgeleverd en vrijgegeven voor gebruik. Het vrijgegeven gedeelte moet dan duidelijk te onderscheiden zijn van het niet vrijgegeven gedeelte, bijvoorbeeld door een afzetting met leuningen of andere vorm van blokkade. In zo’n geval is alleen dubbel leuningwerk niet voldoende. Er moet ook met rood-witte markeringen en/of pictogrammen worden aangegeven dat de steiger achter de afzetting niet veilig is. Plaats deze waarschuwingen bij de afzettingen en bij ladderopgangen die naar het onveilige gedeelte leiden.

CHECKLIST VOOR (DEEL)OPLEVERING (VOORBEELD)

 

Opdrachtgever : …………………………….…….…………….…

Locatie : …………………………….…….…………….…

Montagebedrijf : …………………………….…….…………….…

Inspectiedatum : …………………………….…….…………….…

Naam toezichthouder steigergebruik : ………………..

 

 

Steigertype : traditioneel / systeem / …………..…..

Belastingklasse (kN/m2) :

2

1,5 kN/m2

4

3,0 kN/m2

6

6,0 kN/m2

 

Controlepunten

Ja

Nee

N.v.t

1.

Is de steiger gebouwd volgens tekening (of volgens standaard configuratie)?

 

 

 

2.

Staat de steiger op draagkrachtige ondergrond?

 

 

 

3.

Staan de staanders op voetplaten of voetspindels?

 

 

 

4.

Is de onderste ligger correct aangebracht?

 

 

 

5.

Zijn de staanderafstanden uitgevoerd volgens tekening (of volgens standaard configuratie)?

 

 

 

6.

Zijn de liggers aangebracht volgens tekening (of volgens standaardconfiguratie)?

 

 

 

7.

Zijn de diagonalen aangebracht volgens tekening (of volgens standaard configuratie)?

 

 

 

8.

Zijn de verankeringen aangebracht volgens tekening (of volgens standaardconfiguratie)?

 

 

 

9.

Zijn alle vloeren dichtgelegd?

 

 

 

10.

Zijn de leuningen en kantplanken aangebracht?

 

 

 

11.

Zijn alle vloeren veilig toegankelijk?

 

 

 

12.

Is het overtollig materieel opgeruimd?

 

 

 

13.

Is het steigerkaartsysteem / de opleveringsprocedure goed uitgevoerd?

 

 

 

14.

Zijn de liftstopplaatsen ingericht volgens tekening?

 

 

 

15.

Is de afstand tussen werkvloer en gevel (of object) 0,15 m?

 

 

 

16.

Is er sprake van een veiligheidsmarkering/afzetting?

 

 

 

17.

Zijn speciale constructies uitgevoerd volgens tekening?

 

 

 

Wanneer één of meer vragen met NEE moeten worden beantwoord, mag de steiger NIET worden gebruikt voordat de afwijkingen zijn verholpen. Indien de afwijking niet volgens de voorschriften is te verhelpen, moet hieronder worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen opdat de steiger veilig kan worden gebruikt.

Nr

Omschrijving afwijkingen

Maatregelen

 

 

 

 

 

 

 

Vertegenwoordiger montagebedrijf

 

Naam : …………………..…………

Functie : …………………..…………

 

Handtekening :

 

Vertegenwoordiger afnemer van de steiger

 

Naam : …………………..…………

Functie : …………………..…………

 

Handtekening :

Figuur 5.4 Checklist voor (deel)oplevering (voorbeeld)

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 5. Opbouw, oplevering en inspectie 5.4 Opleveringsprocedure