5.3 Toegangsbevoegdheid en signalering

Algemene uitgangspunten
Bij het bouwproces van een steiger gelden de volgende algemene uitgangspunten:

  • De steigerbouw mag geen gevaar opleveren voor de omgeving en voor derden, maar ook niet andersom.
  • Dit vraagt om beheersmaatregelen, die voortkomen uit een risico-inventarisatie en -evaluatie. In de industrie gebeurt dat vaak via een werkvergunning, waarin de beheersmaatregelen zijn aangegeven.
  • Alle op de bouwplaats betrokken partijen en personen moeten op de hoogte zijn van de gevarenzone en die beheersmaatregelen.
  • Tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen de risico’s zich wijzigen. In dat geval moet worden beoordeeld of er andere beheersmaatregelen nodig zijn. In de industrie noemt men dat “Last Minute Risk Assesment”.

Maatregelen
Bovengenoemde uitgangspunten moeten in ieder geval leiden tot de volgende maatregelen:

  • Zet de gevarenzone af, zodat onbevoegden zich niet binnen het werkgebied van de steigerbouwer kunnen begeven. Omdat er op en rond de steiger veel logistieke activiteiten plaats vinden is er het gevaar te worden getroffen door vallende voorwerpen of te worden aangestoten door steigermateriaal.
  • Geef, zodra de grondslag is uitgezet, aan dat de steiger(constructie) door onbevoegden niet mag worden betreden voordat is aangegeven dat hij gereed is en door een daartoe bevoegd persoon is goedgekeurd. Paragraaf 5.4 geeft aan wie die bevoegdheid hebben.
  • Breng om de volgende slag te kunnen bereiken zo spoedig mogelijk de ladder of trap aan. Een steiger op andere wijze beklimmen, bijvoorbeeld langs de staanders en hun uitsteeksels, is niet toegestaan. Geef ook op de ladder of trap aan dat de steiger niet mag worden betreden door onbevoegden. Dit kan via een steigerkaart, in de industrie scafftag genoemd.
  • Paragraaf 5.4 toont een voorbeeld van zo’n steigerkaart. Maar het kan ook door een verbodsbord te plaatsen (zie figuur 5.3).
  • Zorg, in het geval een steiger tijdelijk onbeheerd wordt achtergelaten, voor een inklimbeveiliging, bijvoorbeeld door middel van schotten. Geef ook hier aan dat het om een steiger gaat die niet mag worden betreden.
  • Neem bij demontage van de steiger dezelfde maatregelen.
Figuur 5.3 Verbodsbord “Geen toegang voor onbevoegden” (zwart pictogram op witte achtergrond met rode rand en balk)

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 5. Opbouw, oplevering en inspectie 5.3 Toegangsbevoegdheid en signalering